Úvod

budova strediska

Rehabilitačné stredisko pre zrakovo postihnutých v Levoči je jedinou špecializovanou inštitúciou na Slovensku, ktorá sa komplexne venuje vzdelávaniu a rekvalifikácii dospelých zrakovo postihnutých. Formou rehabilitácie, vzdelávania a prípravy pre trh práce pripravuje dospelých občanov so zrakovým hendikepom na opätovné zaradenie sa do pracovného pomeru a na plnohodnotný rodinný a spoločenský život. RSZP vzniklo v r. 1977 a jeho zriaďovateľom je Ministerstvo práce sociálnych vecí a rodiny SR.

RSZP môžu navštevovať dospelí zrakovo postihnutí občania najmä vo veku 18 – 60 rokov bez ohľadu na úroveň vzdelania, rozsah a formu zrakového poškodenia. Sú to občania, ktorí pre svoj zrakový handicap nemôžu vykonávať svoje pôvodné povolanie, ale aj tí, ktorí sa chcú rekvalifikovať na povolanie vhodnejšie pre zrakovo postihnutých. Služby RSZP využívajú dospelí zrakovo postihnutí, ktorých Sociálna poisťovňa uznala ako občanov so zmenenou pracovnou schopnosťou kvôli zrakovému poškodeniu. Kapacita strediska je 40 frekventantov a jednotlivé vzdelávacie programy sa realizujú v 20 týždňových cykloch so začiatkom vždy v septembri a februári. Frekventanti sú zaraďovaní do 5 –7 členných skupín, aby sa zabezpečila čo najväčšia miera individuálneho prístupu i pracovného tempa.

Hlavnými oblasťami pôsobenia je:

  1. Poskytovanie základnej – sociálnej rehabilitácie zahŕňajúcej predovšetkým nácvik sebaobsluhy, vrátane nácviku vykonávania nevyhnutných domácich prác, rozvoja hmatových diferenčných schopností a predstáv,  nácviku priestorovej orientácie a samostatného pohybu, nácviku používania dostupnej tyflotechniky, písania a čítania bodového písma a strojopisu.
  2. Vykonávanie prípravy na pracovné uplatnenie zrakovo postihnutých občanov formou vzdelávacích programov vzdelávania a prípravy pre trh práce v odboroch: masér, informačné technológie pre zrakovo postihnutých, kartonážnik, košikár, keramikár a individuálna príprava.

V rámci komplexného pôsobenia naša činnosť je zameraná nielen na oblasť pedagogickú, vzdelávaciu a získavanie odborných vedomostí v rekvalifikačných vzdelávacích programoch, ale dôležitou súčasťou našej činnosti je aj poradenská, zdravotná a psychologická starostlivosť o ťažko zrakovo postihnutých. Pre frekventantov má pobyt v stredisku nemalý význam i po stránke psychickej. V kolektíve ľudí s podobnými problémami získavajú kontakty, nadväzujú priateľstvá a nie sú výnimkou ani trvalé partnerstvá či manželstvá. Mnohí nájdu riešenie svojej životnej situácie, zistia, že aj so zrakovým hendikepom môžu nájsť naplnenie svojich ambícií. Naši absolventi sa na trhu práce uplatňujú ako zamestnanci rôznych organizácií, ale aj ako samostatní živnostníci, či pracovníci v chránených pracoviskách a chránených dielňach.