Úvod História Fotogaléria Ponuka Kurzy Zverejňovanie Kontakt


Budova RSZPÚsilie našej spoločnosti na úseku rozvoja starostlivosti o zdravotne postihnutých občanov sa markantne odrazilo aj na rehabilitácii nevidiacich a slabozrakých občanov našej vlasti. Prinieslo modernizáciu prostredníctvom elektronických kompenzačných pomôcok a nových foriem i prístupov požiadaviek trhovej ekonomiky.

Rehabilitačné stredisko pre zrakovo postihnutých v Levoči je zriadené Ministerstvom práce, sociálnych veci a rodiny SR a je jedinou inštitúciou v našej republike, ktorá poskytuje rehabilitáciu, vzdelávanie a prípravu pre trh práce dospelých zrakovo postihnutých, prakticky vo veku 18-60 rokov. Rehabilitáciu, vzdelávanie a prípravu pre trh práce poskytuje zrakovo postihnutým občanom, ktorí v podmienkach bez zrakovej kontroly alebo so zníženou zrakovou kontrolou neboli pripravovaní na pracovné uplatnenie, ale aj tým zrakovo handicapovaným, ktorí sa pracovne neuplatnili v rámci svojej získanej odbornej spôsobilosti podľa zákona čís. 195/98 Z.z. v znení neskorších predpisov § 20, § 33 a zákona čís. 5/2004 o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov podľa § 9 a § 46.

Pre prijatie do RSZP Levoča je treba zaslať žiadosť o prijatie do RSZP, ktorú si môžete stiahnuť na úvodnej stránke, alebo na vyžiadanie Vám ju zašle RSZP. K žiadosti je potrebné pripojiť vyjadrenie očného i praktického lekára, psychológa a rozhodnutie posudkovej komisie Sociálnej poisťovne o zdravotnom postihnutí, resp. rozhodnutie o priznaní plného invalidného, alebo čiastočné invalidného dôchodku. Tieto prílohy musia byť v origináli alebo úradne overené fotokópie.

Levoča 1. apríla 2005


Linky
Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska
Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska

Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu v Levoči

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
© 2005 Rehabilitačné stredisko pre zrakovo postihnutých | Kasárenská 16, 054 01 Levoča
tel: +421 053 416 6411 | telefax: +421 053 416 6432 | e-mail: rszp@rszp.sk