Úvod História Fotogaléria Ponuka Kurzy Zverejňovanie Kontakt


Radnica Rehabilitačné stredisko pre dospelých zrakovo postihnutých bolo zriadené za účelom komplexnej základnej rehabilitácie podmieňujúcej pracovnú rehabilitáciu a rekvalifikáciu. Význam tejto udalosti je veľký najmä ak si uvedomíme, že pred r. 1977 u nás nebolo inštitúcie, ktorá by poskytovala rehabilitáciu a rekvalifikáciu ťažko zrakovo postihnutých po strate alebo podstatnom oslabení zraku v produktívnom veku. Tito jedinci boli ponechávaní svojmu osudu bez možnosti adaptácie na zmenené životné podmienky prípravy na opätovné získanie samostatnosti, nezávislosti a príležitostí pre pracovné a spoločenské uplatnenie sa. K zásadnym zmenám v tejto oblasti došlo 1. septembra 1977, kedy začalo svoju činnosť Rehabilitačné stredisko pre zrakovo postihnutých v Levoči (RSZP), ktoré vytvorilo podmienky a možnosti komplexnej adaptácie dospelých zrakovo postihnutých na zmenené životné podmienky po strate zraku. Počas 30 ročnej existencie dôsledne a zodpovedne plnilo svoje poslanie, ktoré dostalo do vienka od svojho zriaďovateľa - Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR, takže dosiahlo významné úspechy nielen v oblasti praktickej realizácie rehabilitácie a rekvalifikácie zrakovo postihnutých, ale aj pri tvorbe učebných textov, pomôcok a metodických postupov, ktoré boli v priebehu rokov overené praxou a nadobudli všeobecný charakter. Viaceré z týchto prác boli publikované a sú súčasťou študijnej tyflopedickej literatúry.

Pedagogický pracovníci tejto inštitúcie s celoštátnou pôsobnosťou sa vo svojej práci opierali o spoluprácu s poprednými tyflopedagógmi Československej republiky na čele s Doc. PhDr. Jánom Jesenským, Csc. Pri formovaní vlastnej koncepcie rehabilitácie a rekvalifikácie čerpali bohaté skúsenosti zahraničných odborníkov prostredníctvom literatúry, účasťou na medzinárodných školeniach a seminároch i návštevou inštitúcií s rovnakým zameraním v Nemecku, Francúzku, Švajčiarsku, Rakúsku a Poľsku.

V záujme skvalitňovania rehabilitácie a rekvalifikácie zrakovo postihnutých bola venovaná veľká starostlivosť modernizácii materiálno-technického vybavenia, takže sa vo vyučovacom procese významnou mierou uplatňujú elektronické učebné a kompenzačné pomôcky s hamtovým a zvukovým výstupom, ktoré nevidiacim a slabozrakým poskytujú nebývalé možnosti prijímania a spracovania najrôznejších informácií, a tak vytvárajú dobré podmienky pre rozvoj vzdelanosti a integrácie zrakovo postihnutých.

Efektívnosť využitia RSZP je priamo závislá od propagácie jeho poslania. Tejto činnosti sa intenzívne venuje skupina pracovníkov v úzkej spolupráci s masovokomunikačnými prostriedkami, Úniou nevidiacich a slabozrakých Slovenska, oftalmológmi, úradmi práce, lyžiarskym klubom nevidiacich a slabozrakých i prostredníctvom početných exkurzií škôl, občianskych združení a dobročinných organizácií.

Nesporný význam činnosti RSZP v Levoči spočíva v znovuformovaní rozpadnutých osobností v dôsledku straty zraku a opätovnom nadobudnutí samostatnosti v každodennom praktickom živote i možností pracovnej a spoločenskej sebarealizácie, čo vytvára predpoklady pre plnohodnotý život i rovnoprávnosť a rovnocennosť zrakovo postihnutých.

Priebeh a rozvoj pracovnej rehabilitácie a rekvalifikácie dospelých zrakovo postihnutých do značnej miery ovplyvňovalo jeho začlenenie do systému riadenia. Od jehu vzniku až do r. 1991 naše zariadenie nemalo právnu subjektivitu a v rozhodovaní o zavážnych otázkach rehabilitačného a rekvalifikačného procesu sme boli plne závislí od r. 1977 do r. 1989 od KÚSS v Košiciach, v roku 1990 nás riadil OÚSS v Sp. Novej Vsi a prvý polrok 1991 našu činnosť usmerňoval OÚP v Sp. Novej Vsi. Vďaka pochopeniu MPSV a R SR nutnosti odborného riadenia celého rehabilitačného a rekvalifikačného procesu i nevyhnutnosti jeho modernizácii a prispôsobeniu trhovej ekonomike sme boli od 1. júla 1991 začlenení pod priame riadenie MPSV a R SR a získali sme právnu subjektivitu, čo malo zásadný význam pre tvorivý rozvoj celého rehabilitačného a rekvalifikačného procesu.Linky
Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska
Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska

Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu v Levoči

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
© 2005 Rehabilitačné stredisko pre zrakovo postihnutých | Kasárenská 16, 054 01 Levoča
tel: +421 053 416 6411 | telefax: +421 053 416 6432 | e-mail: rszp@rszp.sk